Senior Mechanic
Mr. Ajaya Kumar R.

Senior Mechanic

Mr. Jeyesh Kumar P.

Senior Mechanic

Contact no:

Email ID:

jeyesh@nitc.ac.in

Mr. Noushad K. K.

Senior Mechanic

Contact no:

2286244,9447311710

Mr. Sathyan P. K

Senior Mechanic

Contact no:

Email ID: